• fotografia
  • grafika
  • studio
 

portfolio

o mnieo mnie

Po­sia­dam 10 lat do­świad­czenia w pro­je­kto­wa­niu gra­fi­cznym, któ­re w po­łą­cze­niu z pa­sją do fo­to­gra­fii da­je mo­żli­wo­ści re­a­li­zacji kom­pleks­owych roz­wią­zań mar­ke­tin­gowych. ​Moją spe­cja­li­za­cją jest fo­to­gra­fia żyw­no­ści oraz pro­du­ktowa. Dzięki pre­cy­zji w u­sta­le­niu od­po­wie­dniej kom­po­zycji oraz u­wy­da­tnie­niu naj­wa­żniej­szych de­ta­li pro­dukt staje się wy­ją­tkowy i od­po­wie­dnio do­pa­so­wany do wy­bra­nej grupy do­ce­lo­wej. In­dy­wi­du­al­ne po­dej­ście do każ­dego zle­ce­nia oraz nad­zór nad ca­łym pro­ce­sem pro­du­kcji gwa­ran­tu­je sku­te­czną re­a­li­za­cję kam­pa­nii mar­ke­tin­go­wej. Dba­jąc o kre­a­cję i wi­ze­ru­nek marki za­pew­niam kom­fort współ­pra­cy i dos­ko­na­łe zro­zu­mie­nie Wa­szych po­trzeb.

firma

13k2.pl
piotr kałuziński
piotr@13k2.pl
502 996 049
nip 947 19 55 281
ul. kotarbińskiego 45
91-163 łódź


studio fotograficzne

Stu­dio foto­gra­fi­czne o po­wierz­chni 120 m², wraz z peł­ni wy­po­sa­żo­nym za­ple­czem ku­chen­nym. I­de­alne miej­sce na se­sje ży­wno­ści oraz pro­du­ktowe – do­stęp do pie­ka­rnika, pły­ty ele­ktry­cznej, mi­kro­fali, lo­dów­ki z zamrażarką oraz wody.

Po­sia­damy pro­fes­jonalny sprzęt fir­my Broncolor, gwa­ran­tu­jący nie­zwy­kłą nie­za­wod­ność. Dzię­ki sta­bil­noś­ci mo­cy oraz tem­pe­ra­tury bar­wo­wej oświe­tle­nie każ­de­go zdję­cia jest pow­ta­rzal­ne. Lam­py po­sia­dają ultra­krót­ki czas bły­sku, co da­je mo­żli­wość za­mro­że­nia naj­bar­dziej dy­na­mi­cznych scen.studio

studio@13k2.pl
502 996 049
ul. świtezianki 16
91-495 łódź


©copyright by 13k2.pl piotr kałuziński