• fotografia
  • grafika

portfolio

o mnie

  • fotografia
  • grafika

o mnie

Po­sia­dam 10 lat do­świad­czenia w pro­je­kto­wa­niu gra­fi­cznym, któ­re w po­łą­cze­niu z pa­sją do fo­to­gra­fii da­je mo­żli­wo­ści re­a­li­zacji kom­pleks­owych roz­wią­zań mar­ke­tin­gowych. ​Moją spe­cja­li­za­cją jest fo­to­gra­fia żyw­no­ści oraz pro­du­ktowa. Dzięki pre­cy­zji w u­sta­le­niu od­po­wie­dniej kom­po­zycji oraz u­wy­da­tnie­niu naj­wa­żniej­szych de­ta­li pro­dukt staje się wy­ją­tkowy i od­po­wie­dnio do­pa­so­wany do wy­bra­nej grupy do­ce­lo­wej. In­dy­wi­du­al­ne po­dej­ście do każ­dego zle­ce­nia oraz nad­zór nad ca­łym pro­ce­sem pro­du­kcji gwa­ran­tu­je sku­te­czną re­a­li­za­cję kam­pa­nii mar­ke­tin­go­wej. Dba­jąc o kre­a­cję i wi­ze­ru­nek marki za­pew­niam kom­fort współ­pra­cy i dos­ko­na­łe zro­zu­mie­nie Wa­szych po­trzeb.

firma

13k2.pl
piotr kałuziński
piotr@13k2.pl
502 996 049
nip 947 19 55 281
ul. kotarbińskiego 45
91-163 łódź


studio fotograficzne

Do dyspozycji posiadamy własne profesjonalne studio fotograficzne o powierzchni 120 m², wraz z pełni wyposażonym zapleczem kuchennym. ­


social media


©copyright by 13k2.pl piotr kałuziński